Das Mahavidya Stotram

 


No comments:

Post a Comment

Mantra on waking up

  Mantra on waking up K aragre vasate lakshmi kara madhye saraswati karamoole tu govinda prabhate kara darshanam When you wake up, look a...